Nhiệm vụ của Hội
 - Tập hợp lực lượng cán bộ khoa học- công nghệ ngành chè trong cả nước, động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế- xã hội và phát triển bền vững.
 - Khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ khoa học- công nghệ về chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ bảo quản chế biến chè, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp phục vụ lợi ích của ngành và của xã hội.           
 - Tiến hành các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện, tuyển chọn, đánh giá các đề tài/dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về chè. Triển khai các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, vận động quần chúng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật về chè vào sản xuất.
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học- công nghệ về Chè trong Hội viên và nhân dân.
- Tiến hành hợp tác với các Tổ chức Khoa học- công nghệ về Chè của quốc tế và đại diện nghề nghiệp về Khoa học- công nghệ chè của Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực.