DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ VÀ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM
 
 TT
Họ Tên
Cơ quan, đơn vi
Chức vụ 
1
GS. TS Nguyễn Ngọc Kính
Bộ NN&PTNT
Chủ tịch
2
TS.   Đỗ Văn Ngọc
Viện KHKTNLNMNPB
Phó chủ tịch- Tổng thư ký
3
TS.   Phạm S
Sở KHCN Lâm Đồng
Phó chủ tịch
4
PGS. TS Lê Tất Khương
Bộ KHCN
Ủy viên thường vụ
5
TS. Lê Văn Đức
Bộ NN&PTN
Ủy viên thường vụ