DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM
  
TT
Họ Tên
Cơ quan, đơn vi
Ghi chú
 
1
TS. Lê Văn Đức
Bộ NN&PTNT
Trưởng phòng -Cục Trồng trọt
2
Nguyễn Hùng
Trung Tâm KNKN quốc gia
Trưởng Phòng
3
GS.TS Nguyễn Ngọc Kính
Bộ NN&PTNT
Nguyên vụ trưởng vụ KHCN
4
PGS.TS Lê Tất Khương
Bộ KHCN
Giám đốc Trung tâm vùng
5
PGS.TS Trịnh Văn Loan
Viện KHKTNLNMNPB
Nguyên Phó Viện Trưởng
6
Ths Nguyễn Hữu La
Viện KHKTNLNMNPB
PGĐ Trung tâm NC&PT chè
7
TS. Đỗ Văn Ngọc
Viện KHKTNLNMNPB
Phó Viện Trưởng
8
Ths Nguyễn Thị Ngà
Hội nông dân tỉnh Thái nguyên
Chủ tịch hội
9
Ks. Nguyễn Văn Niệm
Viện KHKTNLNMNPB
Nguyên phó phòng khoa học
10
TS Phạm S
Sở KHCN Lâm Đồng
Giám đốc sở
11
TS Nguyễn Thái Thắng
Tổng công ty chè Việt Nam
Trưởng Phòng
12
TS Nguyễn Văn Toàn
Viện KHKTNLNMNPB
 Trưởng Phòng
13
Ths Nguyễn Hữu Thọ
Đại học NL Thái nguyên
P. Trưởng phòng
14
Nguyễn xuân Trường
Công ty cổ phần Việt Phát
Giám đốc công ty
15
TS Nguyễn Đình Vinh
 
Đại học NN Hà nội
Giảng viên chính