Quyết định thành lập Hội KH-CN chè Việt Nam
 
 BỘ NỘI VỤ
 
 
Số: 1561/QĐ-BNV
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009
 
            QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam
 
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

           Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quvền lập hội;     
        Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,
 
  QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho phép thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam.
Điều 2. Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ, ngành, khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.
Điều 3. Quvết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chủ tịch Hội Khoa học – Công nghệ Chè Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
 KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
 Đã ký
 
 
 Nguyễn Tiến Dĩnh