Thành lập Ban Thông tin Khoa học và Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Thông tin Khoa học và Đào tạo

 

- Căn cứ vào Quyết định số 1561/QĐ-BNV ngày 12/11/2009 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ của Hội Khoa học – Công Nghệ chè Việt Nam đã được Bộ Nội vụ Phê duyệt kèm theo quyết định số 1561 ngày 12/11/2009

- Căn cứ vào cuộc họp Ban thường vụ Trung ương Hội KH-CN chè Việt Nam ngày 17/3/2010

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Thông tin Khoa học và Đào tạo thuộc Hội Khoa học – Công nghệ chè Việt Nam  

Ban Thông tin Khoa học và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hội thực hiện các nhiệm vụ về Thông tin Khoa học và Đào tạo theo quy định của Ban thường vụ Hội.

 

Điều 2: Giao cho ông Lê Tất Khương - ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội KH-CN chè Việt Nam làm Trưởng ban Thông tin Khoa học và Đào tạo. Ông Nguyễn Đình Vinh - ủy viên Ban chấp hành Hội KH-CN chè Việt Nam làm Phó ban Thông tin Khoa học và Đào tạo

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4: Các ông ủy viên ban chấp hành Hội KH-CN chè Việt Nam, Ban thường vụ Hội, các ông có tên ở điều 2, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                              T/M  BCH Hội KH – CN chè

                                                                                             Chủ tịch 

                                                                               GS. TS Nguyễn Ngọc Kính