Thành lập Văn phòng Hội KH-CN chè Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Văn phòng Hội KH-CN chè Việt Nam

 

- Căn cứ vào Quyết định số 1561/QĐ-BNV ngày 12/11/2009 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ của Hội Khoa học – Công Nghệ chè Việt Nam đã được Bộ Nội vụ Phê duyệt kèm theo quyết định số 1561 ngày 12/11/2009

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội KH-CN chè Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Văn phòng Hội KH-CN chè Việt Nam theo Điều “3” Chương I của Điều lệ Hội Khoa học – Công nghệ chè Việt Nam đã được Bộ Nội vụ Phê duyệt

Văn phòng Hội KH-CN chè Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hội thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, hành chính quản trị và thông tin tuyên truyền của Hội.

Địa điểm Văn Phòng hội: Tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chè – Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Điều 2: Giao cho Ban chấp hành Hội KH-CN chè Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức biên chế Văn phòng Hội theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông ủy viên ban chấp hành Hội KH-CN chè Việt Nam, Ban thường vụ Hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                              T/M  BCH Hội KH – CN chè

                                                                                             Chủ tịch 

                                                                               GS. TS Nguyễn Ngọc Kính