DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM
 

TT

Họ Và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

T.S Đặng Văn Thư

Viện KHKTNLNMNPB

Giám đốc Trung tâm NC & PTChè

2

TS Nguyễn Văn Thiệp

Viện KHKTNLNMNPB

Trưởng bộ môn

3

TS. Hoàng Văn Trung

Đại học NL Thái Nguyên

Giảng viên

4

Vũ Hữu Hào

Tổng công ty chè Việt Nam

Phòng kĩ thuật

5

TS Vũ Đình Chímh

Đại học NN Hà Nội

Trưởng Bộ môn CCN Khoa Nông học