Giới thiệu chung:
Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp của những người làm công tác Khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chế biến và kinh tế sản xuất Chè.
     Tên tiếng Anh của Hội : The Vietnamese Tea Science-Technology Association.
                                             ( VITESTA)
 Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt nam tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tổ chức, cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thuộc chuyên ngành cây chè, tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội với tư cách là Hội viên tập thể hoặc Hội viên cá nhân.
  Hội có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản và cơ quan ngôn luận. Hội có trụ sở tại Phú thọ ( Trung tâm nghiên cứu và phát triển chè -Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc), hoạt động trong phạm vi cả nước, tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ( VUSTA).
Nhiệm vụ chính của Hội:
   - Tập hợp lực lượng cán bộ khoa học- công nghệ ngành chè trong cả nước, động viên nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế- xã hội và phát triển bền vững.
 - Khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ khoa học- công nghệ về chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ bảo quản chế biến chè, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp phục vụ lợi ích của ngành và của xã hội.           
 - Tiến hành các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện, tuyển chọn, đánh giá các đề tài/dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về chè. Triển khai các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, vận động quần chúng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật về chè vào sản xuất.
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học- công nghệ về Chè trong Hội viên và nhân dân.
- Tiến hành hợp tác với các Tổ chức Khoa học- công nghệ về Chè của quốc tế và đại diện nghề nghiệp về Khoa học- công nghệ chè của Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực.
 
 Hoạt động của Hội.theo phương thức:
 - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, tọa đàm trao đổi ý kiến nghề nghiệp.
 - Tư vấn các công trình nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật, kinh tế về chè, tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong hội viên và chuyển giao các kết quả vào sản xuất.
 - Tiến hành các dịch vụ khoa học- công nghệ và đào tạo theo quy định của Nhà nước .
- Xuất bản các Tạp chí, Tập san định kỳ và các ấn phẩm Khoa học kỹ thuật về chè.
 - Quan hệ với các Hội trong nước và các tổ chức nước ngoài theo quy định của Nhà nước để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giứp đỡ và tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội.
 
 Hội viên của hội là Công dân Việt Nam, các tổ chức làm công tác Khoa học công nghệ về chè và những người có liên quan, tán thành Điều lệ và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, đều có thể được kết nạp là Hội viên hay Hội viên tập thể( gọi chung là Hội viên) của Hội Khoa học- công nghệ Chè Việt Nam.
        Hội viên danh dự là những người có uy tín, kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho Hội và những cán bộ lão thành trong ngành được Thường trực Hội Khoa học- công nghệ Chè ra quyết định suy tôn.
 
 Các hội viên và quyền lợi và nghĩa vụ :
 Tuyên truyền, hưởng ứng, thực hiện Điều lệ Hội, tham gia mọi hoạt động của Hội và đóng góp Hội phí.
 Hội viên được phổ biến các thông tin kinh tế, kỹ thuật và dự các hội nghị,hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học kỹ thuật của Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kinh tế kỹ thuật, được ưu tiên đăng bài trên tập san, tạp chí, ấn phẩm của Hội, được Hội giúp đỡ để tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật với các tổ chức trong và ngoài nước, thực hiện những công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, bảo vệ bản quyền, sáng chế, phát minh và được quyền thảo luận, biểu quyết công việc của Hội, bầu cử, ứng cử vào cơ quan các cấp của Hội và được cấp thẻ Hội viên.
  Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và làm việc dân chủ, quyết định theo đa số.
      Tổ chức Hội gồm:
     - Ở Trung ương: Hội khoa học- công nghệ chè Việt Nam
     - Ở cơ sở : Chi hội, Phân hội
       Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam được thành lập các Tổ chức khoa học, dịch vụ theo quy định của Nhà nước.
 
 
 

Print  
Tin mới nhất

Các tin khác