Hội đồng đánh giá đề cương luận án Tiến sĩ
Thực hiện theo Quyết định số 243 QĐ/ MNPB-KH ngày 12/10/2015 về việc thành lập Hội đồng Tiến sỹ chuyên ngành đánh giá đề cương luận án và kế hoạch học tập của các Nghiên cứu sinh được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cử sinh hoạt chuyên môn tại Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Theo đó ngày 21 tháng 10 năm 2015, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Chè Việt Nam đã tổ chức hội đồng tư vấn phản biện đánh giá đề cương luận án Tiến sĩ cho các Nghiên cứu sinh.
Sau khi nghe các Nghiên cứu sinh trình bày về ý tưởng, dự định và kế hoạch nghiên cứu luận án của mình, Hội đồng tiến sỹ đánh giá cao những ý tưởng mà các Nghiên cứu sinh đưa ra, tuy nhiên để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn cao thành viên Hội đồng đã đề nghị cần có điều chỉnh, bổ sung về nội dung nghiên cứu. Thông qua buổi họp Hội đồng đã đề cử Thầy hướng dẫn giúp NCS trong quá trình nghiên cứu để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đặt ra. Sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng đã đưa ra một số kết luận chính như sau:
1. NCS Nguyễn Hoàng Hà –Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
- Tên Đề tài: “Ngiên cứu sinh trưởng phát triển giống chè LDP1 giai đoạn vườn ươm và KTCB khi sử dụng phân bón vi lượng công nghệ Nano”
- Nội dung chính thực hiện:
+ Xác định nguyên tố vi lượng làm tăng khả năng sinh trưởng, phát triển của cây chè phục vụ cho tạo chế phẩm phân bón công nghệ Nano
+ Nghiên cứu sử dụng công nghệ Nano trong sản xuất chè
+ Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm công nghệ Nano trong sản xuất chè
- Người hướng dẫn Khoa học:
(1) TS. Đặng Văn Thư -Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
(2) PGS. TS Nguyễn Hoài Châu
2. NCS Nguyễn Xuân Cường - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
- Tên Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên”
- Nội dung chính thực hiện
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh cho giống Kim Tuyên.
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật che sáng.
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật che sáng kết hợp với bón phân đến năng suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên phục vụ sản xuất chè xanh.
+ Xây dựng mô hình che sáng nâng cao năng suất, chất lượng chè xanh giống Kim Tuyên.
- Người hướng dẫn Khoa học:
(1) GS. TS. Trần Ngọc Ngoạn- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
(2) TS. Đặng Văn Thư -Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
3. NCS Trịnh Thị Kim Mỹ - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
- Tên Đề tài:Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS-1.41, CNS-8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc”
- Nội dung chính thực hiện:
+ Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 2 dòng chè CNS-1.41 và
 
CNS-8.31.
+ Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom 2 dòng chè CNS-1.41 và CNS-8.31.
+ Nghiên cứu kỹ thuật trồng 2 dòng chè CNS-1.41 và CNS-8.31.
+ Xây dựng mô hình trong sản xuất
- Người hướng dẫn Khoa học:
(1) TS. Nguyễn Hữu La - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
(2) TS. Lê Văn Đức – Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. NSC Chu Huy Tưởng – Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học Công nghệ.
- Tên Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng chè xanh trên giống chè LDP1 tại Thái Nguyên
- Nội dung chính thực hiện:
+ Điều tra, đánh giá toàn diện tình hình sản xuất chè và các vấn đề có liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông – Xuân.
+ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất chè bền vững.
- Người hướng dẫn Khoa học:
(1) PGG. TS Nguyễn Văn Toàn - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
(2)TS. Nguyễn Hưu La - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
5. NSC Đặng Ngọc Vượng – Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Tên Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp canh tác để thu hái chè bằng máy ở một số tỉnh Miền núi phía Bắc
- Nội dung chính thực hiện: Tập trung chính nghiên cứu về đề phân bón cho nương chè thu hái bằng máy, kỹ thuật thu hái búp phục vụ chế biến chè xanh tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra đề tài sẽ tiến hành điều tra, đánh giá những vấn đề liên quan và xây dựng mô hình ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.
- Người hướng dẫn Khoa học:
(1) PGS.TS Lê Tất Khương – Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học Công nghệ.
(2) TS Đặng Văn Thư - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Print  
Tin mới nhất

Các tin khác